26 Cdo 447/2008
Datum rozhodnutí: 12.11.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 447/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně m. č. P. 1, proti žalovanému L. Š., zastoupenému advokátem, o vyklizení nebytového prostoru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 27 C 80/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2007, č.j. 55 Co 14/2007-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 11. 9. 2006, č.j. 27 C 80/2003-25, uložil žalovanému vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku nebytový prostor specifikovaný ve výroku rozsudku; současně rozhodl o nákladech řízení.

K odvolaní žalovaného Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 5. 6. 2007, č.j. 55 Co 14/2007-41, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které vzal podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 23. 10. 2008 v celém rozsahu zpět, a současně požádal o vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle

§ 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalovanému, která zavinil zastavení dovolacího řízení.

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu