26 Cdo 446/2006
Datum rozhodnutí: 28.11.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

26 Cdo 446/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobce města Ú. n. L., zast. advokátem, proti žalované M. N., o určení neplatnosti dohody o výměně bytu a nájemní smlouvy a o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 11 C 218/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. července 2005, č.j. 11 Co 790/2003-96, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci k rukám advokáta, na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.025,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací rozsudkem ze dne 26. července 2005, č.j. 11 Co 790/2003-96, změnil výrok II. rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. července 2003, č.j. 11 C 218/2000-80, tak, že žalobkyně je povinna vyklidit byt č. 4 v domě čp. 2221/5 na L. n. v Ú. n. L. do šesti měsíců od právní moci tohoto rozsudku; v ostatních výrocích (I. a III.) zůstal tento rozsudek nedotčen. Odvolací soud současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Dovoláním ze dne 12. 10. 2005 napadla žalovaná výše uvedený rozsudek odvolacího soudu v jeho měnícím výroku a navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu zrušil a věc vrátil příslušnému soudu.


Podáním ze dne 9. 11. 2006 vzala žalovaná prostřednictvím svého právního zástupce dovolání v celém rozsahu zpět.


Podle § 243b odst. 5 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) s ohledem na shora uvedený procesní úkon dovolací řízení podle ust. § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a je odůvodněn tím, že žalovaná, která zavinila zastavení dovolacího řízení, je povinna zaplatit žalobci náklady dovolacího řízení vzniklé v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 950,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s ustanovením § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. listopadu 2006


JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.


předseda senátu