26 Cdo 4445/2009
Datum rozhodnutí: 15.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
26 Cdo 4445/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce H. D., zastoupeného JUDr. Drahomírou Janebovou Kubisovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Blahoslavova 186/II, proti žalovaným 1/ J. Š. , 2/ E. F. , 3/ I. V. , 4/ V. G. , 5/ M. G. , 6/ I. M. , 7/ L. M. , 8/ R. M. , 9/ G. G. , 10/ A. G., 11/ M. G. , 12/ G. G. , zastoupeným Mgr. Davidem Strupkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 31, a 13/ A. G., o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 8 C 216/2008, o dovolání žalovaných 1/ až 12/ proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2009, č. j. 28 Co 177/2009-156, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Žalovaní 1/ až 12/ vzali zpět své dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2009, č. j. 28 Co 177/2009-156.

Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 14. května 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen o.s.ř. ).

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti žalovaným právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. února 2010 JUDr. Miroslav Ferák, v. r. předseda senátu