26 Cdo 4441/2015
Datum rozhodnutí: 02.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
26 Cdo 4441/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněných a) Ing. P. V. , b) P. V. , zastoupeným JUDr. Petrem Čichovským, advokátem se sídlem v Týnci nad Sázavou, Družstevní č. 411, proti povinným 1) Mgr. V. B. , 2) S. B. , pro 853 861 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 98 EX 163/06, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2014, č. j. 28 Co 139/2014-608, takto:

Dovolání povinného 1) se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2014, č. j. 28 Co 139/2014-608, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Benešově ze dne 6. února 2014, č. j. 7 Nc 3031/2006-577, o zastavení návrhu povinných na zastavení exekuce ze dne 16. prosince 2013 a 20. ledna 2014, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)
dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. V dovolání je navíc uplatněn jiný dovolací důvod než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele jsou případné vady nalézacího řízení, k nimž však v dovolacím řízení nelze přihlédnout k tomu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2000, sp. zn. 20 Cdo 2475/98 apod.). V dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. listopadu 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu