26 Cdo 4436/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 4436/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, zastoupeného prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 2, Botičská 4, proti povinnému T. V. , P., pro 8932,50 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Beneše, Exekutorský úřad Praha západ, pod sp. zn. 191 EX 752/07 (dříve u soudního exekutora Mgr. Jozefa Višvádera pod sp. zn. 100 EX 752/07), o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. ledna 2013, č. j. 17 Co 468/2012-90, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením (mimo jiné) změnil usnesení ze dne 1. října 2012, č. j. 100 EX 752/07-78, ve výroku, jímž soudní exekutor v souvislosti se zastavením exekuce uložil oprávněnému zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce 7800 Kč do tří dnů od právní moci usnesení, tak, že tyto náklady činí 6500 Kč. Povinný napadl tuto část výroku odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, neboť usnesením odvolacího soudu nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. prosince 2015 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu