26 Cdo 4404/2009
Datum rozhodnutí: 15.02.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 4404/2009

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobců a/ L. Z. a b/ Ch. C., zastoupených Mgr. Ludmilou Pražákovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Kořenského 15/1107, proti žalované J. B ., o určení neplatnosti zvýšení nájemného, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 25 C 286/2007, o dovolání žalované proti rozsudkům Okresního soudu v Olomouci ze dne 14. dubna 2008, č. j. 25 C 286/2007-107, a Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 23. dubna 2009, č. j. 12 Co 421/2008-166, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:


Okresní soud v Olomouci (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 14. dubna 2008, č. j. 25 C 286/2007-107, vyhověl žalobě a určil, že je neplatné zvýšení nájemného na částku 5.277,- Kč měsíčně od 1. ledna 2008, oznámené žalobcům dopisem žalované z 20. září 2007 a z 12. října 2007, a rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 23. dubna 2009, č. j. 12 Co 421/2008-166, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Proti rozsudkům soudů obou stupňů podala žalovaná nezastoupena advokátem dovolání. Z důvodů v něm uvedených vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu (a potažmo i s rozhodnutím soudu prvního stupně).

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o. s. ř. ). Občanský soudní řád proto ani neupravil funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47 v sešitě č. 6 z roku 2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek /citované usnesení bylo uveřejněno rovněž pod č. 151 v sešitě č. 9 z roku 2003 časopisu Soudní judikatura/). Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 14. dubna 2008, č. j. 25 C 286/2007-107, zastavil (§ 104 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Podle čl. II. bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Bylo-li napadené rozhodnutí odvolacího soudu vydáno dne 23. dubna 2009, tedy před 1. červencem 2009, kdy uvedená novela nabyla účinnosti, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání proti rozsudku odvolacího soudu projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále opět jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání (proti rozsudku odvolacího soudu) bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání. Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a o. s. ř., anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b o. s. ř., anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. srpna 2009, č. j. 25 C 286/2007-174, vyzvána, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno, a dále rovněž o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesení s výzvou bylo žalované doručeno (obálkou III. viz § 2 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 19. srpna 2009 (§ 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb.). Žalovaná však ve stanovené lhůtě a ani dosud nedostatek advokátního zastoupení neodstranila. Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. rovněž zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobcům v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měli jinak právo proti žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 15. února 2010
JUDr. Miroslav Ferák, v. r. předseda senátu