26 Cdo 44/2010
Datum rozhodnutí: 21.04.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
26 Cdo 44/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce města Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1, proti žalovaným 1/ A. D. a 2/ R. G ., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 13 C 378/2008, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2009, č. j. 11 Co 187/2009-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:


Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 24. dubna 2009, č. j. 11 Co 187/2009-45, potvrdil rozsudek ze dne 17. prosince 2008, č. j. 13 C 378/2008-13, jímž Okresní soud v Novém Jičíně (soud prvního stupně) uložil žalovaným povinnost vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku byt č. 6 o velikosti 2+1 nacházející se v 1. podlaží domu č. 185 na ulici U M. v N. J. a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaní nezastoupeni advokátem doručili dne 18. června 2009 soudu prvního stupně podání označené jako dovolání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o. s. ř. ) považovat za dovolání proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu (a potažmo i s rozhodnutím soudu prvního stupně).

Podle čl. II bodu 12. věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 24. dubna 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále opět jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání. Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaní nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. prosince 2009, č. j. 13 C 378/2008-57, vyzváni, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolili pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta; současně byli poučeni o možnosti požádat soud o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dostalo se jim rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Usnesení s výzvou bylo žalovaným doručeno (za použití obálky pro doručování jiných písemností § 2 bod III. ve spojení s § 5 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 16. prosince 2009 (§ 45 odst. 3 písm. a/ ve spojení s § 48 odst. 1 písm. d/, § 46a odst. 1, § 46b písm. a/ a § 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb.). Žalovaní si ve stanovené lhůtě (a ani dosud) nezvolili pro účely dovolacího řízení advokáta.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovaným, kteří zavinili zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. dubna 2010 JUDr. Miroslav Ferák, v. r. předseda senátu