26 Cdo 4389/2014
Datum rozhodnutí: 11.12.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 4389/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města Brno městské části Brno - sever , se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, proti povinné M. T., B., vyklizením bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 27 E 161/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. listopadu 2013, č. j. 38 Co 417/2013-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Povinná, nezastoupena advokátem, napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2013, č. j. 38 Co 417/2013-20, jímž potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2012, č. j. 27 E 161/2012-6, kterým nařídil výkon rozhodnutí vyklizením bytu o velikosti 1 + 1 v B., v 5. podlaží domu, uložil povinné zaplatit náklady výkonu rozhodnutí a k jejich vydobytí nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné.
Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony/, dále jen o. s. ř. ), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem.
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože povinná nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 9. 2014, č. j. 27 E 161/2012-45, vyzvána, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Výzva jí byla doručena dne 5. 9. 2014, zástupce si však nezvolila.
Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 11. prosince 2014 JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu