26 Cdo 4372/2016
Datum rozhodnutí: 07.02.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4372/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce K. K., proti žalovaným 1) JUDr. Š. B. , a 2) Mgr. I. V. , soudkyni Okresního soudu v Karviné, o vydání movitých věcí, eventuálně o zaplacení částky 2.062.350 Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově pod sp. zn. 111 C 18/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. května 2016, č. j. 71 Co 193/2016-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobce, nezastoupen advokátem, napadl včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2016, č. j. 71 Co 193/2016-42, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 5. 4. 2016, č. j. 111 C 18/2016-35, jímž byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků.

Vzhledem k tomu, že se žalobce domáhá v dovolacím řízení ustanovení zástupce z řad advokátů, dovolací soud sám posoudil, zda splňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 30 a § 138 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), přičemž s přihlédnutím k obsahu spisu dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby dovolateli byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, neboť sdílí názor, který odvolací soud přijal v napadeném usnesení, že ze strany dovolatele jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka, z toho, co je soudu známo z obsahu spisu, z jiné úřední činnosti nebo z toho, co je obecně známo, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku pak jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013).

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), ačkoli k tomu byl Okresním soudem v Karviné - pobočka v Havířově vyzván usnesením ze dne 1. 7. 2016, č. j. 111 C 18/2016-50.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. února 2017


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu