26 Cdo 4372/2010
Datum rozhodnutí: 08.03.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
26 Cdo 4372/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce M. K. , zastoupeného JUDr. Michaelou Strnadovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Stroupežnického 30, proti žalované J. D. D. Trading, s. r. o. , se sídlem Praha 5, Na Bělidle 22, zastoupené Mgr. Veronikou Rajdlovou, advokátkou se sídlem Praha 3, Kolínská 13, o umožnění užívání bytu a vydání klíčů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 13 C 435/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2009, č. j. 53 Co 39/2009-91, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 23. 4. 2009, č.j. 53 Co 39/2009-91, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 (soudu prvního stupně) ze dne 10. 7. 2008, č.j. 13 C 435/2006-62, ve znění opravného usnesení ze dne 7. 7. 2009, č.j. 13 C 435/2006-96, jímž byl zamítnut návrh žalobce, aby žalovaná byla povinna umožnit mu užívání bytu tam specifikovaného a potvrdit převedení nájmu bytu po jeho zemřelé matce na něho, a to za podmínek, jaké byly v den jejího úmrtí a vydat mu od tohoto bytu klíče, a rozhodnuto o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) včasné dovolání, v němž vyjadřuje nesouhlas s napadeným rozhodnutím.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp.zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod číslem 64 v časopise Soudní judikatura 6/2000). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.
Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
V posuzované věci soud prvního stupně usnesením ze dne 7. 6. 2010, č.j. 13 C 435/2006-132, ve znění opravného usnesení ze dne 19. 8. 2010, č.j. 13 C 435/2006-137, ustanovil žalobci k jeho žádosti pro dovolací řízení zástupkyni JUDr. Michaelu Strnadovou, advokátku se sídlem Praha 5, Stroupežnického 30. Usnesení nabylo právní moci dne 30. 10. 2010.
Ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o.s.ř.) však ustanovená advokátka dovolání sepsané žalobcem nenahradila vlastním podáním, nedoplnila je a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnila. Učinila tak až svým podáním v elektronické podobě, doručeným dovolacímu soudu dne 2. 2. 2011, uvedená lhůta však skončila již dnem 30. 12. 2010.
Vzhledem k tomu, že i přes opatření provedená soudem prvního stupně se nepodařilo odstranit nedostatek podmínky povinného advokátního zastoupení, nezbylo než řízení o dovolání zastavit (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť žalované podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. března 2012

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu