26 Cdo 4369/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 82 odst. 2 písm. b) předpisu č. 182/2006Sb.26 Cdo 4369/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem ve Vídni, Graben 21, Rakouská republika, zastoupené JUDr. Richardem Tomankem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 142a, proti povinnému M. S. , V. K., zastoupenému JUDr. Jiřím Bönischem, advokátem se sídlem v Brně, Ječná 29a, pro peněžité plnění, vedené u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov pod sp. zn. 137 EX 4202/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. září 2014, č. j. 9 Co 418/2014-272, takto:
Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud napadeným usnesením potvrdil usnesení soudního exekutora ze dne 3. 6. 2014, č. j. 137 EX 4202/09-258, kterým udělil příklep vydražiteli P. V. na tam uvedené vydražené nemovitosti.
Dovolání povinného proti napadenému usnesení odvolacího soudu není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), a proto ho Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Závěr odvolacího soudu, že soudní exekutor byl (i přes zahájené insolvenční řízení) oprávněn provést dražbu, a to s ohledem na usnesení insolvenčního soudu, kterým bylo nařízeno předběžné opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a že omezení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení bylo v usnesení, jímž bylo nařízeno předběžné opatření, vyjádřeno dostačujícím způsobem, nevzbuzujícím pochybnosti o tom, v jakém rozsahu je možno v exekuci pokračovat, je v souladu s rozhodovací praxí dovolacího soudu (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 29 Cdo 2233/2015) a není důvodu, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. prosince 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu