26 Cdo 4340/2013
Datum rozhodnutí: 21.01.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř., § 229 odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 4340/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobců a/ A. E. , b/ V. I. , c/ Ing. J. K. a d/ I. K. , všech zastoupených JUDr. Josefem Ticháčkem, advokátem se sídlem v Praze 2 Novém Městě, Wenzigova 1871/5, proti žalované S. Ř. , zastoupené Mgr. Michalem Davidem, advokátem se sídlem v Praze 4 Modřanech, K dolům 1924/42, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 97/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2013, č. j. 51 Co 491/2012-68, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované (dovolatelky) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2013, č. j. 51 Co 491/2012-68, odmítl podle § 243c odst. 1 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII. zákona č. 293/2013 Sb./ dále opět jen o.s.ř. ), neboť v něm neuplatnila (způsobilý) dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 1 a 3 o.s.ř. (ve spojení s ustanovením § 241b o.s.ř.), nýbrž ve skutečnosti nezpůsobilé dovolací důvody (jejichž prostřednictvím především namítla tzv. zmatečnostní vadu podle § 229 odst. 3 o.s.ř. a dále se rovněž pokusila zpochybnit správnost /úplnost/ zjištěného skutkového stavu rozhodného podle jejího mínění pro posouzení otázky rozporu výkonu práva s dobrými mravy). Pro úplnost zbývá dodat, že k prověření existence vady podle § 229 odst. 3 o.s.ř. slouží žaloba pro zmatečnost, což ostatně vyplývá též z usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 28. března 2013, sp. zn. III. ÚS 772/13 (viz bod 11. věta druhá odůvodnění citovaného usnesení), na něž dovolatelka v dovolání odkázala.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. ledna 2014

JUDr. Miroslav F e r á k předseda senátu