26 Cdo 4330/2013
Datum rozhodnutí: 06.02.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 a 3 o. s. ř.26 Cdo 4330/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobkyně České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČO 69797111, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, proti žalovaným 1) Ing. J. K. , 2) Ing. E. K. , oba zastoupeni JUDr. Jiřím Šabatou, advokátem se sídlem v Brně, Cejl 513/45, o zaplacení částky 131.976,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 7 C 5/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2013, č. j. 21 Co 72/2012-265, takto:
I. Dovolání se odmítá .

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 8.332,- Kč k rukám JUDr. Jiřího Šabaty, advokáta se sídlem v Brně, Cejl 513/45, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2013, č. j. 21 Co 72/2012-265, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ) odmítl, neboť neobsahuje vymezení dovolací důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat. Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout jen nesprávné právní posouzení věci, dovolatelka však právní posouzení věci odvolacím soudem zpochybňuje prostřednictvím námitek skutkových (uvádí, že nebylo řádně zjištěno, od kdy nemohli žalovaní pronajatý pozemek užívat a zda tak šlo o nemožnost plnění počáteční či dodatečnou).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 6. února 2014 JUDr. Jitka D ý š k o v á
pověřená členka senátu