26 Cdo 4327/2007
Datum rozhodnutí: 09.04.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 4327/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce L. H., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) M. L., a 2) V. L., zastoupeným advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp.zn. 6 C 306/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 24. května 2007, č.j. 23 Co 158/2007-108, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích (soud odvolací) rozsudkem ze dne 24. 5. 2007, č. j. 23 Co 158/2007-108, změnil rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové (soud prvního stupně) ze dne 29. 1. 2007, č.j. 6 C 306/2005-82, jímž bylo přivoleno k výpovědi z nájmu žalovaných k bytu ve výroku specifikovanému, toliko ve výroku o bytové náhradě, a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce (zastoupen advokátkou) včasné dovolání, které vzal podáním ze dne 12. 2. 2009 v plném rozsahu zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.), proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovaným v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli právo vůči žalobci, který zavinil zastavení dovolacího řízení.


K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. dubna 2009


Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc., v. r.


předsedkyně senátu