26 Cdo 4308/2015
Datum rozhodnutí: 26.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 218 písm. b) o. s. ř.26 Cdo 4308/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, identifikační číslo osoby 63998530, zastoupené JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem se sídlem v Olomouci Hejčíně, Ladova 389/10, proti povinné JUDr. J. H. , pro 2 695 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem Mgr. Marcelem Kubisem, Exekutorský úřad Šumperk, pod sp. zn. 139 EX 24033/13, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014, č. j. 54 Co 485/2014-52, ve znění opravného usnesení ze dne 30. 1. 2015, sp. zn. 54 Co 485/2014, takto:


Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označenými rozhodnutími potvrdil usnesení ze dne 5. 6. 2014, č. j. 139 EX 24033/13-038, kterým soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, na návrh oprávněné částečně zastavil exekuci pro částku 2 695 Kč, neboť povinná tuto částku, představující jistinu vymáhané pohledávky, uhradila v průběhu exekučního řízení přímo oprávněné.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Nejvyšší soud České republiky dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť povinná není k jeho podání oprávněna (subjektivně legitimována), protože napadeným rozhodnutím jí nevznikla újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením nebo změnou rozhodnutí odvolacího soudu. Z tohoto důvodu se již nezabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.). Pro úplnost dodává, že dovolání není přípustné ani objektivně, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. října 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu