26 Cdo 4306/2009
Datum rozhodnutí: 30.11.2009
Dotčené předpisy:26 Cdo 4306/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobců a) M. A. P. a b) S. A. P. , zastoupených Mgr. Tomášem Horákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 2/580, proti žalovaným: 1) D. L. a 2) J. L. , zastoupeným Mgr. Pavlem Dvořákem, advokátem se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Nádražní 21, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 13 C 126/2006, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. října 2007, č. j. 20 Co 220/2007-83, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobcům, oprávněným společně a nerozdílně, na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.550,- Kč k rukám Mgr. Tomáše Horáka, advokáta se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 2/580, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení. O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalovaných rozsudkem ze dne 30. října 2007, č. j. 20 Co 220/2007-83, změnil rozsudek Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou (dále soud prvního stupně ) ze dne 13. prosince 2006, č. j. 13 C 126/2006-63, tak, že žalovaní jsou povinni vyklidit nemovitost, dům postavený na pozemku st. č. 259, v obci a k. ú. T., okres Ž., do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku, změnil jej také ve výroku o nákladech řízení a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Usnesením ze dne 18. srpna 2009, č. j. 13 C 126/2006-164, soud prvního stupně rozhodl, že na místo původního žalobce Ing. arch. J. H. P., který zemřel, bude v řízení nadále pokračováno se žalobci jako jeho dědici.

Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podali, vzali žalovaní písemným podáním ze dne 18. září 2009 zpět.
Podle čl. II bodu 12 věty před středníkem zákona č. 7/2009, kterým se mění zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno 30. října 2007, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil. Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, proto jsou povinni uhradit žalobcům vzniklé náklady (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věta prvá, občanského soudního řádu). Ty představují odměnu advokáta za převzetí věci podle § 7 písm. d), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 277/2006 Sb., ve výši 1.950,- Kč a paušální náhradu hotových výdajů 2 x 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění vyhlášky č. 276/2006 Sb.), a činí celkem 2.550,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 občanského soudního řádu.

Nesplní-li žalovaní dobrovolně povinnost uloženou jim tímto rozhodnutím, mohou žalobci podat návrh na výkon rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. listopadu 2009 JUDr. Marie Rezková
předsedkyně senátu