26 Cdo 4289/2014
Datum rozhodnutí: 29.10.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4289/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně A. S. , proti žalovanému Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti , se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, IČO 00005886, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 71/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. listopadu 2013, č. j. 8 Co 929/2013-49, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 25. 11. 2013, č. j. 8 Co 929/2013-49, změnil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2013, č. j. 85 C 71/2013-38, jímž bylo žalobkyni přiznáno osvobození od soudních poplatků ze 75 % tak, že návrh žalobkyně na přiznání osvobození od soudních poplatků zamítl.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně (nezastoupena advokátem) včasné dovolání. Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ) zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), jejíž nedostatek i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) neodstranila.
Protože se tímto rozhodnutím řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů tohoto dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popř. odvolacího soudu (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. října 2014

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu