26 Cdo 4285/2015
Datum rozhodnutí: 02.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 242 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4285/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobce M. M. , zastoupeného Mgr. Ladislavem Beránkem, advokátem se sídlem v Trutnově, Palackého č. 508, proti žalované PALIVA Bernat a. s. se sídlem v Trutnově Horním Starém Městě, Kalnovodská č. 665, identifikační číslo osoby 25986791, zastoupené JUDr. Irenou Pražanovou, advokátkou se sídlem v Praze 4 - Michli, V dolině č. 1516/1a, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 30 C 62/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. června 2015, č. j. 26 Co 393/2014-280, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. června 2015, č. j. 26 Co 393/2014-280, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 13. března 2014, č. j. 30 C 62/2011-170, o zamítnutí žaloby o vyloučení nemovitých věcí z exekuce nařízené podle usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 23. března 2009, č. j. 19 Nc 3459/2009-11, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatelem vymezená otázka zda a za jakých okolností lze vzít odstoupení od smlouvy zpět nenapadá právní závěry odvolacího soudu o nedostatku vážnosti vůle dovolatele k odstoupení od kupní smlouvy).

Dovolatel též zpochybňuje nesprávné procesní posouzení svého návrhu na přerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., vytýká tedy vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Dovolací soud může přihlédnout k vadám řízení ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř. pouze tehdy, pokud je dovolání přípustné. Z obsahu dovolání však vyplývá, že předpoklady přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř. splněny nejsou, proto ani dovolací soud nemůže přihlédnout k vytýkaným vadám.

V dovolacím řízení nelze pro výše uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. listopadu 2015

JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu