26 Cdo 4266/2016
Datum rozhodnutí: 24.01.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.26 Cdo 4266/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobkyně E. H. , proti žalované " 42 ", s.r.o. , se sídlem v Praze 8, Sokolovská 131/86, IČO 61060062, zastoupené Thomasem Hrubým, advokátem se sídlem v Praze 1, Palackého740/1, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, o návrhu na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 331/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2016, č. j. 15 Co 163/2016-131, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně, nezastoupena advokátem, napadla dovoláním usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2016, č. j. 15 Co 163/2016-131, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 17. 2. 2016, č. j. 17 C 331/2012-126, kterým soud prvního stupně zamítl návrh žalobkyně na ustanovení advokáta a osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), ačkoli byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 8. 8. 2016, č. j. 17 C 331/2012-139, vyzvána, aby ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení usnesení předložila soudu plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Usnesení ji bylo doručeno dne 18. 8. 2016, žalobkyně si však zástupce do současnosti nezvolila.

Vzhledem k tomu, že se žalobkyně opakovaně domáhá ustanovení zástupce z řad advokátů, dovolací soud sám posoudil, zda splňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 30 a § 138 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), přičemž s přihlédnutím k obsahu spisu sdílí názor, který odvolací soud (i soud prvního stupně) přijal v napadeném usnesení, že ze strany dovolatelky jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a není proto důvod ustanovit jí advokáta pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech (dovolacího) řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. ledna 2017

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu