26 Cdo 4253/2015
Datum rozhodnutí: 02.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4253/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring s. r. o. se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinným 1) V. T. , a 2) M. K. , pro 9 075 Kč, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 29 EXE 1780/2010, o dovolání soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. května 2015, č. j. 25 Co 168/2015-208, takto:

I. Dovolání soudního exekutora se odmítá.
II. Soudní exekutor je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2 178 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce JUDr. Ing. Karla Goláně, Ph.D.
III. Povinné nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. května 2015, č. j. 25 Co 168/2015-208, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, o níž bylo napadeným výrokem rozhodnuto; k přípustnosti dovolání (ve vztahu k výši peněžitého plnění) proti výroku o nákladech řízení jako výroku akcesorickému k meritu věci srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 33 Cdo 3164/2013 a v něm další citovaná rozhodnutí], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. listopadu 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu