26 Cdo 4246/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 4246/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobce P. K. , zastoupeného Mgr. Michalem Polmou, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Křížové schody č. 67, proti žalované SINEFIN s. r. o., se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, Tvorkovských č. 223/13, identifikační číslo osoby 62300059, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 14 C 14/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015, č. j. 22 Co 168/2015-73, takto:

Dovolání žalobce se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015, č. j. 22 Co 168/2015-73, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel netvrdí žádné skutečnosti rozhodné pro dovolací řízení, když podstata jeho námitek spočívá v nesouhlasu dovolatele se skutkovými závěry odvolacího soudu o jeho žádosti o osvobození od placení soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. a nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. října 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu