26 Cdo 4240/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4240/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněného M. Ch. , zastoupeného Mgr. Ing. Petrem Zýkou, advokátem se sídlem v Plzni, Jiráskovo náměstí 47/27, proti povinné M. Š. , vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 28 EXE 2442/2014, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. dubna 2015, sp. zn. 10 Co 131/2015, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Povinná napadla včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 10 Co 131/2015, ve výroku, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 10. 2. 2015, č. j. 28 EXE 2442/2014-33, jímž byl zamítnut návrh povinné na zastavení exekuce, vedené soudním exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, pod sp. zn. 120 EX 29323/14 na základě pověření vydaného Okresním soudem v Klatovech dne 26. 11. 2014 pod č. j. 28 EXE 2442/2014-14.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti tomuto usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 1. 7. 2015, č. j. 28 EXE 2442/2014-69) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). 81/2014.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu