26 Cdo 4236/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.201426 Cdo 4236/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Tessile ditta a. s. , se sídlem v Praze, Ve Studeném 117/5a, identifikační číslo osoby 27822117, zastoupené JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze, Bohuslava Martinů 1051/2, proti povinné Z. P. , zastoupené Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem se sídlem v Praze, Politických vězňů 1272/21, pro 950 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 452/2014, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2015, č. j. 29 Co 487/2014-54, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil výrok II. usnesení ze dne 19. 9. 2014, č. j. 14 EXE 452/2014-27, kterým Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl návrh na zastavení exekuce co do částky 5 391 Kč, nákladů oprávněné a nákladů exekuce.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]
odvolací soud rozhodoval ve věci zastavení exekuce v rozsahu částky 5 391 Kč; ustanovení § 238 odst. 1 odst. písm. c) o. s. ř. se přitom užije rovněž v případě, že dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o návrhu na zastavení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky [srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14, dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2013, sp. zn. 20 Cdo 2452/2013; obdobně též viz odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2014, sp. zn. 30 Cdo 1078/2014 (uveřejněné pod číslem 74/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)]. Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. října 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu