26 Cdo 4233/2015
Datum rozhodnutí: 05.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4233/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce statutárního města Ostravy městského obvodu Ostrava-Jih , se sídlem v Ostravě Hrabůvce, Horní 791/3, proti žalovanému J. T. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 105/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. srpna 2013, č. j. 11 Co 370/2013-211, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 16. dubna 2013, č. j. 23 C 105/2011-186, zamítl žalobu, aby žalovanému a původně žalované L. B., (dále jen původně žalovaná ), byla uložena povinnost vyklidit tam označený byt; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 14. srpna 2013, č. j. 11 Co 370/2013-211, citovaný rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovanému a původně žalované uložil povinnost byt vyklidit ve lhůtě patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku; zároveň rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (dovolatel) nezastoupen advokátem i původně žalovaná dovolání, přičemž řízení o dovolání původně žalované bylo pravomocně zastaveno usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. června 2014, č. j. 23 C 105/2011-260, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 29. ledna 2015, č. j. 11 Co 44/2015-301.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání dovolatele bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ dále jen o. s. ř. ), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V projednávané věci podal dovolatel nezastoupen advokátem dovolání proti citovanému rozsudku odvolacího soudu a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Poté, co řízení o jeho dovolání nebylo zastaveno (viz usnesení odvolacího soudu ze dne 28. května 2015, č. j. 11 Co 460/2014-316), přiznal mu soud prvního stupně usnesením ze dne 5. srpna 2015, č. j. 23 C 105/2011-328, osvobození od soudních poplatků, avšak již usnesením ze dne 9. prosince 2013, č. j. 23 C 105/2011-224, zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Následně jej usnesením ze dne 19. února 2014, č. j. 23 C 105/2011-237, vyzval, aby si do sedmi dnů od doručení usnesení pro podání dovolání a zastupování v projednávané věci zvolil zástupcem advokáta (nebo notáře). Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Byť citované usnesení bylo dovolateli doručeno dne 25. února 2014, uvedené výzvě nevyhověl, neboť ve stanovené lhůtě a ani doposud si zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení nezvolil.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna. Nejvyšší soud předseda senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto řízení o dovolání dovolatele pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. ledna 2016
JUDr. Miroslav Ferák předseda senátu