26 Cdo 4152/2014
Datum rozhodnutí: 29.10.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4152/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněného SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD , se sídlem Afentrikas, 4 Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaca, Kyperská republika, reg. č. HE 257931, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, s adresou pro doručování: JUDr. Aleš Klech, LL.M., advokát se sídlem v Ostravě, Poděbradova 2738/16, proti povinnému V. D. , O., o zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 50 EXE 6116/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. ledna 2014, č. j. 56 Co 688/2013-181, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2014, č. j. 56 Co 688/2013-181, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 25. 10. 2013, č. j. 50 EXE 6116/2012-142, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ) zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), jejíž nedostatek i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) neodstranil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. října 2014

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu