26 Cdo 4140/2015
Datum rozhodnutí: 26.10.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 4140/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. , se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží 920/12, identifikační číslo osoby 25220683, zastoupené Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady 2455/5, proti povinnému J. T. , zastoupenému Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou, advokátkou se sídlem v Praze, Husova 242/9, pro 1 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 78 EXE 2468/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2015, č. j. 10 Co 145/2015-82, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. 1. 2015, č. j. 78 EXE 2468/2012-70, kterým Okresní soud Plzeň město zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené svým usnesením ze dne 9. 1. 2013, č. j. 78 EXE 2468/2012-12, k vymožení 1 000 Kč s příslušenstvím.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.]. Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu