26 Cdo 4125/2009
Datum rozhodnutí: 15.12.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 4125/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce B. d. K. V., proti žalované M. M., zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 23.067,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 11 C 11/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. května 2009, č. j. 15 Co 208/2009-75, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Žalovaná vzala zpět dovolání podané proti potvrzujícímu rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. května 2009, č. j. 15 Co 208/2009-75.


Podle článku II. bodu 12. věty před středníkem zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 18. května 2009, tedy před 1. červencem 2009, kdy uvedená novela nabyla účinnosti, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem


č. 7/2009 Sb. (dále jen o.s.ř. ).


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci


v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo proti dovolatelce, která zavinila zastavení dovolacího řízení.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 15. prosince 2009


JUDr. Miroslav Ferák, v. r.


předseda senátu