26 Cdo 4125/2008
Datum rozhodnutí: 09.02.2009
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 4125/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce D. V., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1/ Mgr. J. P. a 2/ A. P., o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 39 C 213/2005, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2008, č. j. 11 Co 21/2008-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 2. dubna 2008, č. j. 11 Co 21/2008-49, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 (soudu prvního stupně) ze dne 9. července 2007, č. j. 39 C 213/2005-30, jímž byla žalovaným uložena povinnost do třiceti dnů od právní moci rozsudku společně a nerozdílně vyklidit

a vyklizený předat žalobci byt č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 603, postaveném na pozemku parc. č. 873/21, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. P., katastrální pracoviště P., obec P., k. ú. K., adresa domu P. 603/8, P. 4 , a bylo rozhodnuto o nákladech řízení účastníků; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu byl účastníkům doručován prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 45a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ) a byl doručen žalovanému 1/ dne 21. května 2008 a žalované 2/ dne 26. května 2008 náhradním způsobem (§ 46 odst. 3

a 5 ve spojení s ustanovením § 50c odst. 4 o.s.ř.); žalovaná 2/ si pak zásilku obsahující citovaný rozsudek vyzvedla dne 27. května 2008. Žalovaní nezastoupeni advokátem dne 27. června 2008 soudu prvního stupně doručili podání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) považovat za dovolání proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřili nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno,

s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzických osob, které nemají právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaní nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. srpna 2008, č. j. 39 C 213/2005-58, vyzváni, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolili zástupcem pro dovolací řízení advokáta, tuto skutečnost doložili soudu předložením plné moci a ve stejné lhůtě soudu doručili advokátem sepsané dovolání. Zároveň byli poučeni, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li ve stanovené lhůtě odstraněn nedostatek podmínky povinného advokátního zastoupení. Usnesení s výzvou bylo žalovaným doručeno dne 17. srpna 2008 náhradním způsobem (§ 45a odst. 1 a § 46 odst. 3 a 5 ve spojení s ustanovením § 50c odst. 4 o.s.ř.), přičemž žalovaný 1/ si zásilku obsahující citované usnesení skutečně vyzvedl dne 25. srpna 2008. Na výzvu však dosud nikterak nereagovali.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1

a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovaným, kteří procesně zavinili zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. února 2009

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu