26 Cdo 4117/2015
Datum rozhodnutí: 10.11.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř., § 237 o. s. ř.26 Cdo 4117/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného P. Z. , proti povinnému B. V. , o návrhu povinného na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře, pod sp. zn. 82 EXE 62/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. června 2015, č. j. 19 Co 250/2015-272, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. června 2015, č. j. 19 Co 250/2015-272, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, neboť dovolání především nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř., když v dovolání nenamítá žádné skutečnosti proti napadenému rozhodnutí. V dovolacím řízení proto nelze pro tento nedostatek pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2015


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu