26 Cdo 4109/2015
Datum rozhodnutí: 12.01.2016
Dotčené předpisy: § 307 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4109/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Okresního soudu v Ostravě , se sídlem v Ostravě Porubě, U Soudu 6187/4, proti povinné UNIMEX-INVEST, s. r. o. , se sídlem v Ostravě Porubě, Svojsíkova 2/1596, IČO 25872117, zastoupené Mgr. Petrem Vaňkem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Sokolská třída 936/21, pro 200.000 Kč, přikázáním pohledávky, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 53 E 72/2014, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. června 2015, č. j. 10 Co 594/2014-35, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Povinná napadla dovoláním usnesení odvolacího soudu, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. 10. 2014, č. j. 53 E 72/2014-6, kterým nařídil výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinné u Komerční banky, a.s., a rozhodl o nákladech řízení.

Dovolání není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , neboť odvolací soud otázku (ne)existence překážky litispendence vyřešil v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvod, aby tato právní otázka (vymezená v dovolání) byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 27. 3. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1081/2005, uveřejněném pod číslem 3/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zformuloval a odůvodnil závěr, že překážka zahájeného řízení či věci pravomocně rozsouzené nastává při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu jen v případě, že stejný oprávněný se domáhá nařízení výkonu rozhodnutí postižením téhož účtu povinného v době, kdy ještě trvají účinky postižení účtu podle § 307 odst. 2 o. s. ř. O takovou situaci se však v této věci nejednalo.

Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2016


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senát