26 Cdo 4099/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: § 10a o. s. ř.26 Cdo 4099/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci oprávněné JUDr. J. N. , zastoupené Mgr. Lubošem Hanzlíkem, advokátem se sídlem v Kutné Hoře, Havlíčkovo nám. 512, proti povinnému B. V. , pro 22 165 Kč, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 82 EXE 62/2013, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 14. 7. 2014, č. j. 82 EXE 62/2013-137, takto:

Řízení o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 14. 7. 2014, č. j. 82 EXE 62/2013-137, se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud napadeným usnesením rozhodl, že Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 28. října 1474/20, není vyloučen z projednání a rozhodování této věci.

Usnesení soudu prvního stupně napadl povinný dovoláním (č. l. 172).

Podle § 201 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen o. s. ř. , účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů; o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně rozhoduje vrchní soud (§ 10 o. s. ř.).

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí okresního (obvodního) soudu občanský soudní řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Protože v projednávané věci není soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o dovolání povinného proti usnesení soudu prvního stupně, Nejvyšší soud řízení o tomto podání podle § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil, aniž by se zabýval podmínkou povinného zastoupení dovolatele (§ 241 o. s. ř.). Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že rozhodnutí soudu prvního stupně nelze napadnout ani odvoláním, jak byl dovolatel poučen.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu