26 Cdo 4083/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 4083/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Tessile ditta services a. s. , se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, identifikační číslo osoby 28329082, zastoupené Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, proti J. K. , pro 968 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 55 EXE 22120/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2013, č. j. 72 Co 166/2013-44, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil výrok I. usnesení ze dne 27. 2. 2013, č. j. 55 EXE 22120/2012-31, kterým Obvodní soud pro Prahu 3 odmítl odvolání povinného proti svému usnesení ze dne 11. 6. 2012, č. j. 55 EXE 22120/2012-14, pro jeho opožděnost.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.) a současně směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. listopadu 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu