26 Cdo 4065/2015
Datum rozhodnutí: 19.10.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 4065/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR , Krajská pobočka pro Středočeský kraj, územní pracoviště Příbram, se sídlem v Příbrami, Jiráskovy sady 115, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému M. Ch. , pro 77 629 Kč s příslušenstvím, o určení ceny nemovitých věcí, vedené u soudní exekutorky JUDr. Venduly Flajšhansové, Exekutorský úřad Plzeň sever, pod sp. zn. 121 EX 10392/10, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2014, č. j. 20 Co 516/2014-67, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .


Odůvodnění:


Soudní exekutorka JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň sever, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 2. 11. 2010, č. j. 21 EXE 1893/2010-10, určila usnesením ze dne 9. 7. 2014, č. j. 121 EX 10392/10-51, výslednou cenu nemovité věci povinného, a to jeho spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3.
Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil cenu spoluvlastnického podílu povinného (výrok I.). Změnil však cenu závady a určil, že závada prodejem spoluvlastnického podílu nezanikne (výrok II. a III.), a na základě toho pak změnil i výslednou cenu určenou soudní exekutorkou (výrok IV.).
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu podáním, datovaným dne 6. 4. 2015 a podaným dne 7. 4. 2015, které je ve svém 1. bodě obsahově dovoláním (podání označuje jako odvolání na usnesení Krajského soudu Praha, následně jej odůvodňuje, že nesouhlasí s celým usnesením Krajského soudu Praha), které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Proto jej soudní exekutorka JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň sever usnesením ze dne 4. 5. 2015, č. j. 121 EX 10392/10-133, vyzvala, aby si pro podání dovolání ve lhůtě 30 dnů od doručení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinnému doručeno dne 11. 5. 2015, povinný však na výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudní exekutorky nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. října 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu