26 Cdo 4052/2009
Datum rozhodnutí: 26.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.

26 Cdo 4052/2009


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně
M. V.
, zastoupené Mgr. Petrou Šternberskou Pospíšilovou, advokátkou se sídlem v Brně, Cihlářská 19, proti žalovanému
statutárnímu městu Brno, Úřadu městské části Brno-Bystrc
, se sídlem úřadu v Brně, nám. 28. dubna 60, zastoupenému JUDr. Martinou Janečkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Živného 21, o určení práva nájmu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 19 C 41/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. března 2009, č. j. 19 Co 390/2008-141, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žalobkyně
je povinna
zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.800,- Kč k rukám JUDr. Martiny Janečkové, advokátky se sídlem v Brně, Živného 21, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podala, vzala žalobkyně zpět písemným podáním ze dne 18. srpna 2010.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále o. s. ř. ) zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o. s. ř. Žalovaný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Ty představují odměnu advokátky za podané vyjádření k dovolání podle § 5 písm. d), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 277/2006 Sb., ve výši 2.500,- Kč a paušální náhradu hotových výdajů 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění vyhlášky č. 276/2006 Sb.) a činí celkem 2.800,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


Nesplní-li žalobkyně dobrovolně povinnost uloženou jí tímto rozhodnutím, může žalovaný podat návrh na výkon rozhodnutí.


V Brně dne 26. srpna 2010


JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu