26 Cdo 4049/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 4049/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s. , se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, identifikační číslo osoby 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému M. H. , zastoupenému Mgr. Vojtěchem Kolaříkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Bělocerkevská 1037/38, pro 86 328,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 49 Nc 6007/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2014, č. j. 19 Co 295/2014-69, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .


Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 8. 1. 2014, č. j. 49 Nc 6007/2008-53, kterým Obvodní soud pro Prahu 10 zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Proto jej Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 9. 2. 2015, č. j. 49 Nc 6007/2008-78, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví; usnesení bylo povinnému doručeno dne 13. 2. 2015. K následné žádosti povinného Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 1. 6. 2015, č. j. 49 Nc 6007/2008-94, ustanovil povinnému v řízení o dovolání zástupcem advokáta; usnesení nabylo právní moci dne 20. 6. 2015.
Z ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , plyne, že pro naplnění požadavku povinného zastoupení dovolatele je třeba, aby dovolatel, nemá-li sám právnické vzdělání, byl zastoupen advokátem a rovněž aby dovolání bylo advokátem sepsáno. Jestliže si dovolatel advokáta zvolí (popř. je mu advokát ustanoven soudem) až poté, kdy sám dovolání podal, je nezbytné, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se alespoň s původním podáním písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil, a to nejpozději do uplynutí dovolací lhůty podle § 240 odst. 1 ve spojení s § 241b odst. 3 o. s. ř. Nestane-li se tak, není podmínka povinného zastoupení splněna (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2014, sp. zn. 21 Cdo 2122/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn. 26 Cdo 3485/2014).
V projednávané věci lhůta pro podání (doplnění) dovolání uplynula dne 20. 8. 2015 (podle § 240 odst. 1 a § 241b odst. 3 o. s. ř. dva měsíce od právní moci usnesení, jímž soud ustanovil dovolateli zástupce pro podání dovolání). V této lhůtě ovšem dovolání nebylo ustanoveným advokátem nahrazeno, doplněno, ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání (kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje) vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. září 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu