26 Cdo 4045/2016
Datum rozhodnutí: 24.01.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.



26 Cdo 4045/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci oprávněného F. J. , proti povinnému P. P. , zastoupenému JUDr. Josefem Kubíkem, advokátem se sídlem v Klatovech III, Bezručova 389, o vyklizení pozemku, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 18 E 20/2007, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. prosince 2014, č. j. 18 Co 228/2014-245, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Oprávněný, nezastoupen advokátem, napadl dovoláním výrok I. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 12. 2014, č. j. 18 Co 228/2014-245, jímž odvolací soud potvrdil výrok I. usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 28. 2. 2014, č. j. 18 E 20/2007-228, kterým soud prvního stupně zastavil výkon rozhodnutí, nařízený usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 28. 1. 2008, č. j. 18 E 20/2007-98, vyklizením pozemku p. č. 29/4 v k. ú. M., obec D., zapsaného na LV 220 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Klatovy.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněného proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), zastavil, neboť dovolatel i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 1. 6. 2016, č. j. 18 E 20/2007-329, vydaným poté, co jeho žádost o ustanovení zástupce byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 21. 4. 2015, č. j. 18 E 20/2007-269, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2015, č. j. 18 Co 265/2015-282, a řízení o opětovné žádosti bylo zastaveno usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 2. 2016, č. j. 61 Co 26/2016-319, které nabylo právní moci dne 16. 3. 2016) nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. ledna 2017

JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu