26 Cdo 4018/2007
Datum rozhodnutí: 13.05.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 4018/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně J. H., proti žalovaným 1) P. L., zastoupenému advokátem, 2) D. L., a 3) D. L., o zdržení se kouření ve společných prostorách domu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp.zn. 5 C 849/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. dubna 2007, č.j. 16 Co 114/2007-171, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jihlavě (soud prvního stupně) usnesením ze dne 20. 2. 2007, č.j. 5 C 849/2002-150, výrokem I. zastavil řízení v dané věci, výrokem II. uložil žalobkyni povinnost uhradit 1. žalovanému náklady řízení a výrokem III. určil, že 2. a 3. žalované se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně směřujícímu proti výroku II. shora označeného usnesení Krajský soud v Brně (soud odvolací) usnesením ze dne 5. 4. 2007, č.j. 16 Co 114/2007-171, změnil usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku tak, že žalobkyně je povinna náklady řízení uhradit do tří měsíců od právní moci usnesení; jinak jej potvrdil a rozhodl dále o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání, které podáním doručeným soudu prvního stupně dne 15. 8. 2007 vzala v plném rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle

§ 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovaným v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli právo vůči žalobkyni, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. května 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu