26 Cdo 4012/2009
Datum rozhodnutí: 10.11.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 4012/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce J. T., proti žalovanému J. Š., o zaplacení částky 3.384,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 12 C 68/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 2008, č. j. 19 Co 2252/2008-97, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Žalobce vzal zpět dovolání podané proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 2008, č. j. 19 Co 2252/2008-97.


Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon


č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají


a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 20. listopadu 2008, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále opět jen o.s.ř. ).


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly


v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti žalobci právo.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 10. listopadu 2009


JUDr. Miroslav Ferák, v. r.


předseda senátu