26 Cdo 4011/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 4011/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného CP Inkaso, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, identifikační číslo osoby 29027241, zastoupeného Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Haštalská 27, proti povinné I. D. , za účasti M. D. , pro 63 389,82 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EXE 6307/2013, o dovolání M. D. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. října 2014, č. j. 12 Co 264/2014-30, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 27. února 2014, č. j. 25 EXE 6307/2013-12, jímž okresní soud zamítl návrh manžela povinné M. D. na zastavení exekuce.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl manžel povinné dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Přes řádnou výzvu soudu ze dne 27. 5. 2015, č. j. 25 EXE 6307/2013-44, doručenou dovolateli dne 12. 6. 2015 (§ 49 odst. 4 o. s. ř.), dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. září 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D. předsedkyně senátu