26 Cdo 3992/2009
Datum rozhodnutí: 20.01.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 3992/2009


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce
st. m. O. m. o. V.
, zastoupeného advokátem, proti žalovanému
M. C.
, zastoupenému advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 16 C 168/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. dubna 2009, č.j. 71 Co 87/2009-193, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žalovaný
je povinen
zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.800,- Kč, k rukám advokáta do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 17. 10. 2008, č.j. 16 C 168/2007-158, uložil žalovanému vyklidit do 2 let od právní moci rozsudku byt č. 2, III. kategorie, o velikosti kuchyně a jednoho pokoje s příslušenstvím, na ulici S. 43A/695 v O. V. (dále jen předmětný byt ); současně rozhodl o nákladech řízení.


K odvolání obou účastníků Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 22. 4. 2009, č.j. 71 Co 87/2009-193, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovanému uložil předmětný byt vyklidit do 3 měsíců od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (zastoupen advokátkou) dovolání, které vzal podáním, doručeným soudu prvního stupně dne 14. 12. 2009, v celém rozsahu zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a zavázal žalovaného, který zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalobci vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 1.500,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


Nesplní-li žalovaný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.


V Brně dne 20. ledna 2010


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu