26 Cdo 3978/2013
Datum rozhodnutí: 05.12.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 3978/2013


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce Ing. M. Š., zastoupeného Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem se sídlem v Táboře, Příběnická 1908/12, proti žalovanému městu Táboru , se sídlem v Táboře, Žižkovo náměstí 3, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 15 C 9/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 5. března 2013, č. j. 15 Co 71/2013-101, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:


Žalobce vzal zpět dovolání podané proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 5. března 2013, č. j. 15 Co 71/2013-101.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (předseda senátu dovolacího soudu - § 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolací řízení v dané věci zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. prosince 2013
JUDr. Miroslav F e r á k předseda senátu