26 Cdo 396/2011
Datum rozhodnutí: 10.02.2011
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.
26 Cdo 396/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka, ve věci žalobců a) Sdružení vlastníků domů Poděbradova 3227, Váňova 3226 , Kladno, b) statutárního města Kladna , se sídlem v Kladně, náměstí Starosty Pavla 44, zastoupených JUDr. Tomášem Richtrem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 41/39, proti žalovaným 1. ALEX INTERNATIONAL CZ, s. r. o. , se sídlem v Hřebči 396, identifikační číslo 25696122, 2. M. B. , zastoupené JUDr. Janem Holubem, advokátem se sídlem v Kladně, Kleinerova 24, o vyklizení nebytových prostor, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 12 C 79/2003, o dovolání 1. žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2010, č. j. 30 Co 476/2010-261, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Kladně (soud prvního stupně) usnesením ze dne 19. 5. 2010, č. j. 12 C 79/2003-231, zamítl návrh 1. žalované na ustanovení opatrovníka (ze zdravotních důvodů).

K odvolání 1. žalované Krajský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 1. 11. 2010, č. j. 30 Co 476/2010-261, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala 1. žalovaná dovolání, aniž by se zabývala jeho přípustností, vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout jen pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť se nejedná o rozhodnutí ve věci samé (k pojmu věc sama srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 61/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, příp. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 1997, pod č. 88), Přípustnost dovolání nezakládá ani § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesení, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na ustanovení opatrovníka, v jejich taxativních výčtech není vyjmenováno.

S ohledem na uvedené Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ) bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl pro nepřípustnost, aniž se zabýval nedostatkem advokátního zastoupení 1. žalované.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a o skutečnost, že žalobcům nevznikly v dovolacím řízení žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2011


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu