26 Cdo 3958/2015
Datum rozhodnutí: 02.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
26 Cdo 3958/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Bytového družstva občanů Vršovic se sídlem v Praze 10, náměstí Svatopluka Čecha č. 1365/14, identifikační číslo osoby 00034746, zastoupené JUDr. Michalem Schmidem, advokátem se sídlem v Praze 1, Hybernská č. 1617/40, proti povinné M. K. G. , za účasti manžela povinné Z. K., zastoupeným JUDr. Vlastimilou Kaufmannovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 1618/30, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 54 EXE 4265/2014, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2015, č. j. 62 Co 54/2015-74, takto:

Dovolání povinné a jejího manžela se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné a jejího manžela proti části usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2015, č. j. 62 Co 54/2015-74, kterým potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 18. srpna 2014, č. j. 54 EXE 4265/2014-49, o zamítnutí návrhu povinné a jejího manžela na zastavení exekuce, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)
dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť je v něm uplatněn jiný dovolací důvod než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatelů jsou vady nalézacího řízení, které se však, i kdyby skutečně existovaly, do exekučního řízení nepřenášejí a exekuční soud se jimi nezabývá k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. května 2007, sp. zn. 20 Cdo 935/2007, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 62/2004). S ohledem na výše uvedené v dovolacím řízení nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. listopadu 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu