26 Cdo 3939/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3939/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Českomoravské stavební spořitelny, a. s. se sídlem v Praze 10, Vinohradská č. 3218/169, identifikační číslo osoby 49241397, zastoupené Mgr. Petrem Olejárem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady č. 794/45, proti povinným 1) J. V. , B., 2) Ing. J. V. , B. J., zastoupenému JUDr. Pavlem Ryšem, advokátem se sídlem v Blansku, Mahenova č. 1220/13, a 3) H. V. , B. J., pro 187 903,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 EXE 1151/2013, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. ledna 2015, č. j. 12 Co 664/2014-50, takto:

Dovolání se odmítá . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. ledna 2015, č. j. 12 Co 664/2014-50, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního v Blansku ze dne 6. února 2014, č. j. 9 EXE 1151/2013-22, o zamítnutí návrhu povinného 2) na zastavení exekuce vedené soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 EX 17306/13, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. října 2015 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu