26 Cdo 3909/2015
Datum rozhodnutí: 14.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 3909/2015U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva Krušnohor , se sídlem v Mostě, tř. Čsl. armády 1776, IČO 00043257, zastoupeného JUDr. Václavem Valným, advokátem se sídlem v Mostě, tř. Čsl. armády 1776/84, proti žalovanému K. Z. , pro 29.467 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 33 C 255/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. února 2015, č. j. 9 Co 84/2015-18, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalovaný napadl včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 2. 2015, č. j. 9 Co 84/2015-18, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 26. 1. 2015, č. j. 33 C 255/2014-13, jímž byl odmítnut odpor podaný žalovaným dne 21. 1. 2015 proti platebnímu rozkazu vydanému Okresním soudem v Mostě dne 3. 6. 2014, č. j. 33 C 255/2014-7.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 2. 2015, č. j. 9 Co 84/2015-18, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel (poté, kdy mu Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 25. 6. 2015, č. j. 33 C 255/2014-32, neustanovil na jeho žádost zástupce k ochraně jeho zájmů v řízení o dovolání) přes výzvu a poučení soudu o následcích nečinnosti nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) k tomu srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2014, sen. zn. 29 NSCR 81/2014.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. září 2015

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu