26 Cdo 3908/2011
Datum rozhodnutí: 11.01.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 3908/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce Stavebního bytového družstva Mír Teplice , se sídlem v Teplicích, Gagarinova 1558, identifikační číslo 00035351, proti žalovanému R. F. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 11 C 119/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. března 2011, č. j. 10 Co 787/2010-183, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem (odvolací soud) rozsudkem ze dne 30. 3. 2011, č. j. 10 Co 787/2010-183, změnil rozsudek Okresního soudu v Teplicích (soud prvního stupně) ze dne 25. 6. 2009, č. j. 11 C 119/2009-59, kterým uložil žalovanému (spolu s další žalovanou A. F.) vyklidit byt č. 407/0061-17558 o velikosti 1/3L v šestém podlaží domu č. p. v K., K. ulice a rozhodl o nákladech řízení tak, že žalovanému uložil byt vyklidit po zajištění přístřeší, jinak rozhodnutí (v napadené části) ve vztahu k žalovanému potvrdil; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Žalovaný nezastoupen advokátem doručil dne 1. 6. 2011 soudu prvního stupně dovolání (jež nemá náležitosti podle § 241a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o. s. ř. ) a vyjádřil v něm nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem.
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 9. 2011, č. j. 11 C 119/2009-209, vyzván, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Ačkoliv usnesení s výzvou bylo žalovanému doručeno dne 4. 10. 2011 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.), ve stanovené lhůtě a ani dosud výzvě nevyhověl.
Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci podle obsahu spisu nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. ledna 2012


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu