26 Cdo 3906/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3906/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická č. 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému V. K. , pro 344 172 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, pod sp. zn. 099 EX 1742/07, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. května 2015, sp. zn. 20 Co 216/2015, takto:

Dovolání soudního exekutora se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. května 2015, sp. zn. 20 Co 216/2015, jímž bylo změněno usnesení soudního exekutora ze dne 23. února 2015, č. j. 099 EX 1742/07-360, tak, že se insolvenčnímu správci povinného JUDr. Filipu Pundovi se sídlem v Jindřichově Hradci, Klášterská č. 126, vydává vymožené plnění v celkové výši 2 133 334 Kč ve prospěch majetkové podstaty v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH INS 21821/2014, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, zda je soudní exekutor po zahájení insolvenčního řízení povinen vydat vymožené plnění z prodeje nemovitých věcí insolvenčnímu správci v celém rozsahu anebo ve výši po odečtení nákladů exekuce srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2014, sp. zn. 21 Cdo 3182/2014 (publikované pod číslem 32/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 4599/2014 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2015, sp. zn. 26 Cdo 1179/2015] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání soudního exekutora podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. října 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu