26 Cdo 390/2011
Datum rozhodnutí: 09.03.2011
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.
26 Cdo 390/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce města Valašské Meziříčí , se sídlem ve Valašském Meziříčí, Náměstí 7, zastoupeného Mgr. Margaret Mikulovou, advokátkou se sídlem ve Valašském Meziříčí, Křížkovského 116, proti žalované E. K. , zastoupené Mgr. Ing. Pavlem Lvem, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Poláškova 2, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 17 C 256/2009, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. října 2010, č. j. 11 Co 150/2010-48, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud ve Vsetíně pobočka ve Valašském Meziříčí (soud prvního stupně) rozsudkem (pro uznání) ze dne 23. 12. 2009, č. j. 17 C 256/2009-9, vyhověl žalobě a uložil žalované povinnost vyklidit byt č. 9, sestávající ze dvou pokojů a příslušenství, nacházející se v domě č. p. 1412, ulice J. K. Tyla ve V. , do patnácti dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení účastníků.
K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 27. 10. 2010, č. j. 11 Co 150/2010-48, rozsudek okresního soudu zrušil a řízení zastavil (žalobce vzal žalobu zpět) a rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů.
Proti nákladovým výrokům usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (zastoupena advokátem) včasné dovolání, v němž z důvodů tam uvedených nesouhlasila s tím, že žalobce nebyl zavázán zaplatit jí vzniklé náklady řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále též jen o. s. ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), za splnění podmínky advokátního zastoupení dovolatelky (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout jen pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé. Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že rozhodnutí o nákladech řízení není mezi tam vyjmenovanými usneseními. Zbývá dodat, že přípustnost dovolání nemůže být založena ani (nesprávným) poučením, že dovolání i proti těmto nákladovým výrokům je přípustné.

Lze stejně jako v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročníku 2002, pod číslem 88 uzavřít, že dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu o nákladech řízení není podle právní úpravy přípustnosti dovolání v občanském soudním řádu účinném od 1. 1. 2001 přípustné.

Nejvyšší soud proto (aniž ve věci nařizoval jednání podle § 243a odst. 1 věty první o. s. ř.) dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl (pro nepřípustnost).

Dovolatelka podáním nepřípustného dovolání procesně zavinila jeho odmítnutí, avšak žalobci náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2011 Doc. JUDr. Věry Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu