26 Cdo 3828/2015
Datum rozhodnutí: 08.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 30 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3828/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné FERONA, a. s. se sídlem v Praze 1, Havlíčkova č. 1043/11, identifikační číslo osoby 26440181, zastoupené JUDr. Alenou Jarešovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Polygrafická č. 262/3, proti povinnému Z. D. , pro 90 623,73 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. et Mgr. Jiřího Leskovjana, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, pod sp. zn. 189 EX 464/07, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2015, č. j. 20 Co 163/2015-79, takto:


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


K odvolání povinného Krajský soud v Praze usnesením ze dne 22. dubna 2015, č. j. 20 Co 163/2015-79, potvrdil usnesení ze dne 11. března 2015, č. j. 189 EX 464/07-68, kterým soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále též o. s. ř. , avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit ( odst. 1 ) . Podle § 30 o. s. ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Vzhledem k tomu, že dovolatel podal (včasné) dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soudní exekutor (jako soud prvního stupně) zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce, dovolací soud sám posoudil, zda dovolatel splňuje či nesplňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 30 o. s. ř. a § 138 o. s. ř. Dospěje-li dovolací soud k závěru, že dovolatel, který nevyhověl požadavku povinného zastoupení, splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 30 o. s . ř., pak mu ho sám ustanoví; v opačném případě, tedy dospěje-li k závěru, že předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů nejsou splněny a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení, dovolací řízení zastaví (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 20. března 2014 sp. zn. 26 Cdo 3418/2013, usnesení Nejvyššího soudu z 23. července 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení Nejvyššího soudu z 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015).

V posuzovaném případě nebyl dovolatel, který je fyzickou osobou, při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem. Dovolací soud s přihlédnutím k obsahu spisu sdílí názor, který odvolací soud (soud prvního stupně) přijal v napadeném usnesení, že dovolatel hodnověrným způsobem neprokázal své majetkové poměry tak, aby mu mohlo být zcela výjimečně ze závažných důvodů přiznáno osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o. s. ř., neboť dovolatel je vlastníkem nemovitých věcí v katastrálním území P. a katastrálním území P., a jeho tvrzení, že nemá žádné příjmy ani jiné zdroje svojí obživy, se nejeví jako pravdivé. Za této situace nelze u něj pokládat za splněné ani předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. Jelikož dovolatel ani přes výzvu soudního exekutora JUDr. et Mgr. Jiřího Leskovjana, LL.M. ze dne 29. července 2015, č. j. 189 EX 464/07-85 neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. září 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu