26 Cdo 3823/2013
Datum rozhodnutí: 20.02.2014
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 3823/2013-82
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce RPG Byty, s. r. o., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Čs. legií 1719/5, proti žalovanému V. Š. , H., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 114 C 666/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. března 2013, č. j. 11 Co 159/2013-68, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) usnesením ze dne 28. 3. 2013, č. j. 11 Co 159/2013-68, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově (soud prvního stupně) ze dne 5. 10. 2012, č. j. 114 C 666/2011-60, jímž zastavil odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) včasné dovolání.
Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2013 (srov. čl. II. bod 2 zákona č. 293/12013 Sb.) dále též jen o. s. ř. , není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout.
Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
V posuzované věci požádal žalovaný o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Usnesením ze dne z 6. 9. 2013, č. j. 114 C 666/2011-74, doručeným mu dne 12. 9 2013 (§ 50 odst. 1 o.s.ř.) soud prvního stupně jeho žádost zamítl a současně jej vyzval, aby si ve stanovené lhůtě zvolil advokáta pro dovolací řízení a jeho prostřednictvím doplnil své dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno.
Ačkoliv usnesení s výzvou bylo žalobci doručeno dne 12. 9. 2013, nedostatek povinného zastoupení dosud neodstranil.
Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla, před soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. února 2014
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu